Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Al onze offertes en verkopen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst. Eventuele afwijkende inkoopvoorwaarden van de koper gelden slechts indien deze niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden of uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard.


2. Prijzen, offerten en bestellingen

Alle offertes, prijzen, gegevens vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten e.d. zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis van de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De bestelbon bindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.


3. Leveringen

De goederen worden steeds geleverd op kosten en risico van de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden. De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen, doch binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Rechtstreekse leveringen door onderaannemers, toeleveranciers e.d. gebeuren volgens hun voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Onze verantwoordelijkheid is alleszins begrensd door onderhavige verkoopsvoorwaarden.


4. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, dit in afwijking van de bepalingen van artikel 1583 B.W..Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de koper de risico’s dragen.


5. Klachten, waarborg en gebruik

Klachten in verband met de levering of de factuur moeten, op straffe van verval, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld worden. De waarborg en onze aansprakelijkheid gaan niet verder dan, naar onze keuze, herstelling door ons personeel of vervanging van de geleverde zaak en strekt zich alleszins niet verder uit dan deze van onze leveranciers. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade. Het is de koper verboden de producten te gebruiken voor andere doeleinden dan deze die expliciet en limitatief opgesomd zijn in een bijgeleverde gebruiksaanwijzing of wijzigingen aan te brengen aan geleverde goederen.


6. Betalingen

Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De verkoper kan per afzonderlijke leveringsbon van minder dan 50,00 euro een administratieve kost in rekening brengen. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum, evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro. De niet betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling van een factuur behouden wij ons tevens het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


7. Toestand van de koper

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper.


8. Betwistingen

Alle overeenkomsten gesloten door de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Leuven of het Vredegerecht Haacht bevoegd. Niettemin behouden wij ons het recht voor om af te zien van voormelde bevoegdheidsclausule en de geschillen te onderwerpen aan de rechtbank van de woonplaats of zetel van de koper.